امداد تاسیسات پایتخت

امداد تاسیسات پایتخت بصورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما خواهد بود.

 • info@tasisatemdad.ir
 • 09123063956 بمدیریت بابایی
 • سرویس کولر آبی در شیخ صفی

  سرویس کولر آبی در شیخ صفی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیخ صفی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  91

  سرویس کولر آبی در شهید مدنی

  سرویس کولر آبی در شهید مدنی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهید مدنی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  86

  سرویس کولر آبی در شریعتی

  سرویس کولر آبی در شریعتی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شریعتی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  85

  سرویس کولر آبی در سهروردی

  سرویس کولر آبی در سهروردی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در سهروردی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  90

  سرویس کولر آبی در سرباز

  سرویس کولر آبی در سرباز

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در سرباز تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  94

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  93

  سرویس کولر آبی در انقلاب

  سرویس کولر آبی در انقلاب

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در انقلاب تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  98

  سرویس کولر آبی در امام حسین

  سرویس کولر آبی در امام حسین

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در امام حسین تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  92

  سرویس کولر آبی در آپادانا

  سرویس کولر آبی در آپادانا

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در آپادانا تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  97

  سرویس کولر آبی در قصر

  سرویس کولر آبی در قصر

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در قصر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  97

  سرویس کولر آبی در ارامنه ب

  سرویس کولر آبی در ارامنه ب

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ارامنه ب تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  91

  سرویس کولر آبی در ارامنه الف

  سرویس کولر آبی در ارامنه الف

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ارامنه الف تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  85

  سرویس کولر آبی در دبستان

  سرویس کولر آبی در دبستان

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دبستان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  94

  سرویس کولر آبی در حشمتیه

  سرویس کولر آبی در حشمتیه

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حشمتیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  93

  سرویس کولر آبی در عباس آباد

  سرویس کولر آبی در عباس آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در عباس آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  92

  سرویس کولر آبی در نیلوفر

  سرویس کولر آبی در نیلوفر

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در نیلوفر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  100

  سرویس کولر آبی در شهیدقندی

  سرویس کولر آبی در شهیدقندی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهیدقندی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  95

  سرویس کولر آبی در سهروردی باغ صبا

  سرویس کولر آبی در سهروردی باغ صبا

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در سهروردی باغ صبا تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  91

  سرویس کولر آبی در بهار

  سرویس کولر آبی در بهار

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در بهار تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  92

  سرویس کولر آبی در امجدیه خاقانی

  سرویس کولر آبی در امجدیه خاقانی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در امجدیه خاقانی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  96

  سرویس کولر آبی در کاج

  سرویس کولر آبی در کاج

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کاج تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  115

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام غربی

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام غربی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام غربی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  106

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام شرقی

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام شرقی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خواجه نظام شرقی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در خواجه نصیر

  سرویس کولر آبی در خواجه نصیر

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خواجه نصیر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  91

  سرویس کولر آبی در نظام آباد

  سرویس کولر آبی در نظام آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در نظام آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  93

  سرویس کولر آبی در گرگان

  سرویس کولر آبی در گرگان

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در گرگان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  93

  سرویس کولر آبی در شارق ب

  سرویس کولر آبی در شارق ب

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شارق ب تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  100

  سرویس کولر آبی در دهقان

  سرویس کولر آبی در دهقان

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دهقان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  97

  سرویس کولر آبی در شارق الف

  سرویس کولر آبی در شارق الف

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شارق الف تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۷

  خرداد

  ۱۳۹۶

  80

  سرویس کولر آبی در کریم خان

  سرویس کولر آبی در کریم خان

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کریم خان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  99

  سرویس کولر آبی در کردستان

  سرویس کولر آبی در کردستان

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کردستان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  99

  سرویس کولر آبی در کارگر شمالی

  سرویس کولر آبی در کارگر شمالی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کارگر شمالی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  94

  سرویس کولر آبی در وزراء

  سرویس کولر آبی در وزراء

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در وزراء تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  96

  سرویس کولر آبی در میدان ولیعصر

  سرویس کولر آبی در میدان ولیعصر

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در میدان ولیعصر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  107

  سرویس کولر آبی در میدان انقلاب اسلامی

  سرویس کولر آبی در میدان انقلاب اسلامی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در میدان انقلاب اسلامی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  115

  سرویس کولر آبی در فلسطین

  سرویس کولر آبی در فلسطین

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در فلسطین تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  91

  سرویس کولر آبی در فاطمی

  سرویس کولر آبی در فاطمی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در فاطمی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  100

  سرویس کولر آبی در فاطمی

  سرویس کولر آبی در فاطمی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در فاطمی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  95

  سرویس کولر آبی در طالقانی

  سرویس کولر آبی در طالقانی

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در طالقانی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  95

  سرویس کولر آبی در زرتشت

  سرویس کولر آبی در زرتشت

  کولر آبی Archives - صفحه 27 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در زرتشت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  81

  Page 27 of 34« First...1020...2526272829...Last »
  hit counter code